Γεια και χαρά σας!

Greek Forum
Post Reply
rizitis
Posts: 5
Joined: 20. Jan 2023, 09:43

Γεια και χαρά σας!

Post by rizitis »

Συχγαρητηρια για την δουλειά που κάνετε!

Έχω μερικές απορίες σχετικά με το γράψιμο και χτίσιμο μέσω SLKBUILD
και παρακαλώ την βοήθεια σας.
α) Όταν πάρουμε slackbuild scripts τα οποία κατα καιρούς είχαν διάφορα copyright δήλαδή το πρωτο-έγραψε κάποιος και στην συνέχεια το ανάλαβε άλλος και ου το καθ εξής...
Ποιο όνομα βάζω στη θέση

Code: Select all

#Packager: Name <email@address.com>
#Former Packager(s): Name <email@address.com>
υποθέτω στην πρώτη θέση μπαίνει το δικό μου; στην επόμενη; του τελευταίου που το συντηρεί τώρα ή αυτού που το πρωτοέγραψε;

Είναι βασικό αυτό για εμένα να γινει σωστά για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις μεταξύ φίλων.

και επι του πρακτέου κάτι ακόμα:
θέλω να χτίσω την libnma-gtk4
το slackbuild script έχει ως εξής στα κομματια που μας ενδιαφέρουν έχει ως εξής:

Code: Select all

Copyright 2020 Patrick J. Volkerding, Sebeka, Minnesota, USA
# Modifications 2022 Jay Lanagan (j@lngn.net), Detroit, MI, USA.
# All rights reserved.

Code: Select all

SRCNAM=libnma
PKGNAM=libnma-gtk4
VERSION=${VERSION:-1.10.6}
BUILD=${BUILD:-2}

Code: Select all

export CFLAGS="$SLKCFLAGS"
export CXXFLAGS="$SLKCFLAGS"
mkdir build
cd build
meson setup \
 --prefix=/usr \
 --libdir=lib${LIBDIRSUFFIX} \
 --sysconfdir=/etc \
 --localstatedir=/var \
 --mandir=/usr/man \
 -Dlibnma_gtk4=true \
 .. || exit 1
 "${NINJA:=ninja}" $NUMJOBS || exit 1
 DESTDIR=$PKG $NINJA install || exit 1
cd ..
Το SLKBUILD που έφταξα
είναι:

Code: Select all

#Packager: Anagnostakis Ioannis <rizitis@gmail.com>
#Former Packager(s): Jay Lanagan <j@lngn.net>
#Anything commented out is optional and can be deleted.

pkgname=libnma
pkgver=1.10.6
pkgrel=1
source=("libnma-1.10.6.tar.xz" "gschema-Remove-path-from-eap-schema.patch")doinst() {
if [ -e usr/share/glib-2.0/schemas ]; then
 if [ -x /usr/bin/glib-compile-schemas ]; then
  /usr/bin/glib-compile-schemas usr/share/glib-2.0/schemas >/dev/null 2>&1
 fi
fi

}

slackdesc=\
(
#|-----handy-ruler------------------------------------------------------|
"The libnma-gtk4 library provides an API used to create dialogs for"
"NetworkManager clients such as network-manager-applet."
)


build() {
	cd $startdir/src/$pkgname-$pkgver
	meson setup \
	    --prefix=/usr \
		--libdir=/usr/lib${LIBDIRSUFFIX} \
		--infodir=/usr/info \
		--localstatedir=/var \
		--mandir=/usr/man \
		--sysconfdir=/etc \
		-Dlibnma_gtk4=true \
		--strip \
		build
	meson compile -C build -j $numjobs
	meson install -C build --destdir $startdir/pkg/	
} 
to slkbuild παραγει ένα build-libnma.sh

Code: Select all

#!/bin/bash -p
#Automatically Created by slkbuild 1.2
#Packager: Anagnostakis Ioannis <rizitis@gmail.com>
#Former Packager(s): Jay Lanagan <j@lngn.net>

###Variables
startdir=$(pwd)
SRC=$startdir/src
PKG=$startdir/pkg

pkgname=libnma
pkgver=1.10.6
pkgrel=1
arch=x86_64
numjobs=1
package=$pkgname-$pkgver-$arch-1
source=("libnma-1.10.6.tar.xz" "gschema-Remove-path-from-eap-schema.patch")
docs=()
export CFLAGS="-O2 -fPIC"
export CXXFLAGS="-O2 -fPIC"
export SLKCFLAGS="-O2 -fPIC"
export LIBDIRSUFFIX="64"
export ARCH="x86_64"

######Begin Redundant Code######################################
check_for_root() {
  if [ "$UID" != "0" ]; then
    echo -e "\nERROR: You need to be root. Using fakeroot is usually preferable."
    echo "Example command: fakeroot slkbuild -X"
    exit 1
  fi
}

clean_dirs () {
    for COMPLETED in src pkg; do
        if [ -e $COMPLETED ]; then
            rm -rf $COMPLETED
        fi
    done
}

clean_old_builds () {
  rm -rf $package.{t[xlgb]z,tbr,md5}
  clean_dirs
}

set_pre_permissions() {
  cd $startdir/src
  find -L . \( \
    -perm 777 \
    -o -perm 775 \
    -o -perm 750 \
    -o -perm 711 \
    -o -perm 555 \
    -o -perm 511 \) \
    -print0 | \
    xargs -0r chmod 755
  find -L . \( \
    -perm 666 \
    -o -perm 664 \
    -o -perm 640 \
    -o -perm 600 \
    -o -perm 444 \
    -o -perm 440 \
    -o -perm 400 \) \
    -print0 | \
    xargs -0r chmod 644
}


remove_libtool_archives() {
  [ -d $startdir/pkg/lib${LIBDIRSUFFIX} ] && \
    find $startdir/pkg/lib${LIBDIRSUFFIX} -name "*.la" -delete
  [ -d $startdir/pkg/usr/lib${LIBDIRSUFFIX} ] && \
    find $startdir/pkg/usr/lib${LIBDIRSUFFIX} -name "*.la" -delete
}

gzip_man_and_info_pages() {
  for DOCS in man info; do
    if [ -d "$startdir/pkg/usr/share/$DOCS" ]; then
      mv $startdir/pkg/usr/share/$DOCS $startdir/pkg/usr/$DOCS
      if [[ ! "$(ls $startdir/pkg/usr/share)" ]]; then
        rm -rf $startdir/pkg/usr/share
      fi
    fi
    if [ -d "$startdir/pkg/usr/$DOCS" ]; then
      # I've never seen symlinks in info pages....
      if [ "$DOCS" == "man" ]; then
        (cd $startdir/pkg/usr/$DOCS
        for manpagedir in $(find . -type d -name "man*" 2> /dev/null) ; do
          ( cd $manpagedir
          for eachpage in $( find . -type l -maxdepth 1 2> /dev/null) ; do
            ln -s $( readlink $eachpage ).gz $eachpage.gz
            rm $eachpage
          done )
        done)
      fi
      find $startdir/pkg/usr/$DOCS -type f -exec gzip -9 '{}' \;
    fi
  done
  [ -a $startdir/pkg/usr/info/dir.gz ] && rm -f $startdir/pkg/usr/info/dir.gz
}

set_post_permissions() {
  for DIRS in usr/share/icons usr/doc; do
    if [ -d "$startdir/pkg/$DIRS" ]; then
      if [ "$DIRS" == "usr/doc" ]; then
        find -L $startdir/pkg/$DIRS -type f -print0 | \
          xargs -0r chmod 644
        find -L $startdir/pkg/$DIRS -type d -print0 | \
          xargs -0r chmod 755
      fi
    fi
    [ -d $startdir/pkg/$DIRS ] && chown root:root -R $startdir/pkg/$DIRS
  done
  [ -d $startdir/pkg/usr/bin ] && find $startdir/pkg/usr/bin -user root -group bin -exec chown root:root {} \;
}

copy_build_script() {
  mkdir -p $startdir/pkg/usr/src/$pkgname-$pkgver/
  [ -f $startdir/SLKBUILD ] && cp $startdir/SLKBUILD  $startdir/pkg/usr/src/$pkgname-$pkgver/SLKBUILD
}

create_package() {
  ls -lR $startdir/pkg
  cd $startdir/pkg
  /sbin/makepkg -p -l y -c n $startdir/$package.txz
  cd $startdir
  md5sum $package.txz > $startdir/$package.md5
}

strip_binaries() {
  cd $startdir/pkg
  find . -print0 | \
    xargs -0r file | \
    grep -e "executable" -e "shared object" | \
    grep ELF | \
    cut -f 1 -d : | \
    xargs strip --strip-unneeded 2> /dev/null || true
}
#########End Redundant Code#####################################
#########Begin Non Redundant Code##############################

prepare_directory() {
  NOSRCPACK=""
  mkdir $startdir/src
  mkdir -p $startdir/pkg/usr/src/$pkgname-$pkgver
  for SOURCES in ${source[@]}; do
    protocol=$(echo $SOURCES | sed 's|:.*||')
      file=$(basename $SOURCES | awk -F= '{print $NF}')
    if [ ! -f "$file" ]; then
      if [ "$protocol" = "http" -o "$protocol" = "https" -o "$protocol" = "ftp" ]; then
        echo -e "\nDownloading $(basename $SOURCES)\n"
              wget -c --no-check-certificate $SOURCES -O $file
        if [ ! "$?" == "0" ]; then
          echo "Download failed"
          exit 2
        fi 
      else
        echo "$SOURCES does not appear to be a url nor is it in the directory"
        exit 2
      fi
    fi
    cp -LR $file $startdir/src
    if ! [ "$protocol" = "http" -o "$protocol" = "https" -o "$protocol" = "ftp" ]; then
      if ! [[ $NOSRCPACK -eq 1 ]]; then
        cp -LR $startdir/$(basename $SOURCES) $startdir/pkg/usr/src/$pkgname-$pkgver/
      fi
    fi
  done
}

extract_source() {
  cd $startdir/src
  if [[ "$(ls $startdir/src)" ]]; then  
    for FILES in ${source[@]}; do
        FILES="$(basename $FILES | awk -F= '{print $NF}')"
      file_type=$(file -biLz "$FILES")
      unset cmd
      case "$file_type" in
        *application/x-tar*)
          cmd="tar -xf" ;;
        *application/x-zip*)
          cmd="unzip" ;;
        *application/zip*)
          cmd="unzip" ;;
        *application/x-gzip*)
          cmd="gunzip -d -f" ;;
        *application/x-bzip*)
          cmd="bunzip2 -f" ;;
        *application/x-xz*)
          cmd="xz -d -f" ;;
        *application/x-lzma*)
          cmd="lzma -d -f" ;;
        *application/x-rar*)
          cmd="unrar x" ;;
      esac
      if [ "$cmd" != "" ]; then
        echo "$cmd $FILES"
            $cmd $FILES
      fi
    done
  elif [ ! "$source" ]; then
    echo -n "" # lame fix
  else
    echo "no files in the src directory $startdir/src"
    exit 2
  fi
}

build () 
{ 
  cd $startdir/src/$pkgname-$pkgver;
  meson setup --prefix=/usr --libdir=/usr/lib${LIBDIRSUFFIX} --infodir=/usr/info --localstatedir=/var --mandir=/usr/man --sysconfdir=/etc -Dlibnma_gtk4=true --strip build;
  meson compile -C build -j $numjobs;
  meson install -C build --destdir $startdir/pkg/
}

create_slackdesc() {
mkdir $startdir/pkg/install
cat <<"EODESC" >$startdir/pkg/install/slack-desc
libnma: The libnma-gtk4 library provides an API used to create dialogs for
libnma: 
libnma: NetworkManager clients such as network-manager-applet.
libnma: 
libnma: 
libnma: 
libnma: 
libnma: 
libnma: 
libnma: 
libnma: 
EODESC
}

setup_doinst() {
cat <<"EODOINST" >>$startdir/pkg/install/doinst.sh
doinst () 
{ 
  if [ -e usr/share/glib-2.0/schemas ]; then
    if [ -x /usr/bin/glib-compile-schemas ]; then
      /usr/bin/glib-compile-schemas usr/share/glib-2.0/schemas > /dev/null 2>&1;
    fi;
  fi
}
doinst
EODOINST
}

create_source_file(){
  [ -f $package.src ] && rm $package.src
  if [ ! -z $sourcetemplate ]; then
    echo $sourcetemplate/SLKBUILD >> $package.src
    for SOURCES in ${source[@]}; do
      protocol=$(echo $SOURCES | sed 's|:.*||')
      if ! [ "$protocol" = "http" -o "$protocol" = "https" -o "$protocol" = "ftp" ]; then
        if [ ! -z $sourcetemplate ]; then
          echo $sourcetemplate/$(basename $SOURCES) >> $package.src
        else
          echo $(basename $SOURCES) >> $package.src
        fi
      else
        echo $SOURCES >> $package.src
      fi
    done
  fi
}
post_checks(){
  # Ideas taken from src2pkg :)
  if [ -d "$startdir/pkg/usr/doc/$pkgname-$pkgver" ]; then
    for DIRS in usr/doc/$pkgname-$pkgver usr/doc; do
      cd $startdir/pkg/$DIRS
      if [[ $(find . -type f) = "" ]] ; then
        cd ..
        rmdir $DIRS
      fi
    done
  fi
  # if the docs weren't deleted ...
  if [ -d "$startdir/pkg/usr/doc/$pkgname-$pkgver" ]; then
    cd $startdir/pkg/usr/doc/$pkgname-$pkgver
    #remove zero length files
    if [[ $(find . -type f -size 0) ]]; then
      echo "Removing some zero lenght files"
      find . -type f -size 0 -exec rm -f {} \;
    fi
  fi
  # check if we need to add code to handle info pages
  if [[ -d $startdir/pkg/usr/info ]] && [[ ! $(grep install-info $startdir/pkg/install/doinst.sh &> /dev/null) ]] ; then
    echo "Found info files - Adding install-info command to doinst.sh"
    INFO_LIST=$(ls -1 $startdir/pkg/usr/info)
    echo "" >> $startdir/pkg/install/doinst.sh
    echo "if [ -x usr/bin/install-info ] ; then" >> $startdir/pkg/install/doinst.sh
    for page in $(echo $INFO_LIST) ; do
      echo " usr/bin/install-info --info-dir=usr/info usr/info/$page 2>/dev/null" >> $startdir/pkg/install/doinst.sh
    done
    echo "fi" >> $startdir/pkg/install/doinst.sh
  fi
  [[ -e $startdir/pkg/usr/info/dir ]] && rm -f $startdir/pkg/usr/info/dir

  if [ -d $startdir/pkg/etc ]; then
    cd $startdir/pkg/
    for conf in $(find ./etc -type f) ; do
      conf=${conf: 2}
      dotnew=( "${dotnew[@]}" "$conf" )
    done
  fi
  if [[ "$dotnew" ]]; then
    for files in ${dotnew[@]} ; do
        fullfile="${startdir}/pkg/${files}"
        if [ -e "$fullfile" ]; then
            mv $fullfile ${fullfile}.new
        else
            echo "$fullfile was not found"
            exit 2
        fi
    done
    cat<<"EODOTNEW" >>$startdir/pkg/install/doinst.sh
#Added by slkbuild 1.2
dotnew() {
    NEW="${1}.new"
    OLD="$1"
    if [ ! -e $OLD ]; then
        mv $NEW $OLD
    elif [ "$(cat $OLD | md5sum)" = "$(cat $NEW | md5sum)" ]; then
        rm $NEW
    fi
}
EODOTNEW
for i in ${dotnew[@]}; do
echo "dotnew $i" >> $startdir/pkg/install/doinst.sh
done
fi
}

####End Non Redundant Code############################
#Execution

check_for_root
clean_old_builds
prepare_directory
extract_source
set_pre_permissions
build
if [ ! "$?" = "0" ]; then
  echo "build() failed."
  exit 2
fi
create_slackdesc
post_checks
setup_doinst
remove_libtool_archives
strip_binaries
gzip_man_and_info_pages
set_post_permissions
copy_build_script
create_package
create_source_file
echo "Package has been built."
το οποίο δεν τρέχει

Code: Select all

root@#~>  sh build-libnma.sh 
build-libnma.sh: line 213: cd: /home/omen/Workspace/Gnome42/libnma-gtk4/src/libnma-1.10.6: No such file or directory

ERROR: Neither directory contains a build file meson.build.

ERROR: Current directory is not a meson build directory: `/home/omen/Workspace/Gnome42/libnma-gtk4/src/build`.
Please specify a valid build dir or change the working directory to it.
It is also possible that the build directory was generated with an old
meson version. Please regenerate it in this case.
Install data not found. Run this command in build directory root.
build() failed.
root@#~>
έχουν παραχθεί δύο αρχεία τα οποία έχουν μέσα
το pkg

Code: Select all

pwd
/home/omen/Workspace/Gnome42/libnma-gtk4/pkg/usr/src/libnma-1.10.6
omen@$~>  ls
gschema-Remove-path-from-eap-schema.patch* libnma-1.10.6.tar.xz
src

Code: Select all

omen@$~>  pwd
/home/omen/Workspace/Gnome42/libnma-gtk4/src
omen@$~>  ls
build/ gschema-Remove-path-from-eap-schema.patch* libnma-1.10.6.tar.xz
omen@$~>  ls build/
omen@$~>  
δεν έχει γίνει δηλαδή πουθενά extract το αρχείο.tar.xz
τι κάνω λάθος?
επίσης πως θα μπορούσε το binary που θα εξαχθεί να ονομάζεται libnma-gtk4 σε ποιο πέδίο πρέπει να μπει αυτή η παράμετρος;
εννοώ η γραμμή 127 του build.sh είναι
/sbin/makepkg -p -l y -c n $startdir/$package-gtk4.txz


ευχαριστώ πολύ.
User avatar
gapan
Salix Wizard
Posts: 6244
Joined: 6. Jun 2009, 17:40

Re: Γεια και χαρά σας!

Post by gapan »

rizitis wrote: 20. Jan 2023, 10:18 α) Όταν πάρουμε slackbuild scripts τα οποία κατα καιρούς είχαν διάφορα copyright δήλαδή το πρωτο-έγραψε κάποιος και στην συνέχεια το ανάλαβε άλλος και ου το καθ εξής...
Ποιο όνομα βάζω στη θέση

Code: Select all

#Packager: Name <email@address.com>
#Former Packager(s): Name <email@address.com>
υποθέτω στην πρώτη θέση μπαίνει το δικό μου; στην επόμενη; του τελευταίου που το συντηρεί τώρα ή αυτού που το πρωτοέγραψε;

Είναι βασικό αυτό για εμένα να γινει σωστά για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις μεταξύ φίλων.
Ναι, αυτή είναι η γενική ιδέα. Αλλά επειδή από τα παρακάτω καταλαβαίνω ότι έχεις πάρει κάποια κομμάτια από ένα Slackbuild, τα έχεις βάλει σε ένα SLKBUILD, μάλλον δεν πρέπει να βάλεις former packager εκεί. Ίσως απλά αν θέλεις να γράψεις ένα comment του στυλ:

Code: Select all

# some parts taken from libnma.Slackbuild script, copyright XYZ
αλλά και πάλι ίσως δεν είναι αναγκαίο, ενώ κάποιες άλλεςε φορές μπορεί να είναι, εξαρτάται από την άδεια χρήσης του αρχικού Slackbuild. Από την άλλη, πολύ εύκολα μπορεί να γράψεις από το μηδέν ακριβώς το ίδιο SLKBUILD, χωρίς δηλαδή να δεις κάποιο προηγούμενο Slackbuild, οπότε δεν έχει σημασία τι έκανε κάποιος άλλος αλλού.
rizitis wrote: 20. Jan 2023, 10:18 το οποίο δεν τρέχει

Code: Select all

root@#~>  sh build-libnma.sh 
build-libnma.sh: line 213: cd: /home/omen/Workspace/Gnome42/libnma-gtk4/src/libnma-1.10.6: No such file or directory
Το λάθος σου μάλλον είναι εδώ. Προσπαθείς να τρέξεις με sh ένα script που πρέπει να εκτελεστεί με το bash. Θα σε συμβούλευα να αφήσεις το ενδιάμεσο βήμα και να τρέξεις απλά:

Code: Select all

slkbuild -X
rizitis wrote: 20. Jan 2023, 10:18 επίσης πως θα μπορούσε το binary που θα εξαχθεί να ονομάζεται libnma-gtk4 σε ποιο πέδίο πρέπει να μπει αυτή η παράμετρος;
εννοώ η γραμμή 127 του build.sh είναι
/sbin/makepkg -p -l y -c n $startdir/$package-gtk4.txz
Τότε πρέπει να αλλάξεις το pkgname αντίστοιχα:

Code: Select all

pkgname=libnma-gtk4
προφανώς δεν θα δουλεύει πια το

Code: Select all

cd $startdir/src/$pkgname-$pkgver
οπότε απλά άλλαξε το σε:

Code: Select all

cd $startdir/src/libnma-$pkgver
Θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις μια νέα μεταβλητή γι'αυτό αλλά δεν βλέπω το λόγο, αφού χρησιμοποιείται μόνο σε ένα σημείο.

Ένα σχόλια ακόμα για το slackdesc. Η πρώτη γραμμή (ακριβώς μετά το handy ruler) πρέπει να είναι αυτόνομη, της μορφής:

Code: Select all

"$pkgname (a small description)"
Image
Image
rizitis
Posts: 5
Joined: 20. Jan 2023, 09:43

Re: Γεια και χαρά σας!

Post by rizitis »

Ωραία πήρα απάντηση στα πάντα, ευχαριστώ.
ΑΝ κάτι στραβώσει επανέρχομαι.
rizitis
Posts: 5
Joined: 20. Jan 2023, 09:43

Re: Γεια και χαρά σας!

Post by rizitis »

Η κατάσταση έχει ως εξής:

Το αρχείο δεν γίνεται extract για κανέναν λόγο όπως και αν προσπάθησα.
Υπέθεσα μήπως φταίει το fakeroot οπότε δοκίμασα και με sudo ./slkbuild -X
Ευτυχώς διότι το log file της αποτυχίας μου άνοιξε τα μάτια.

Code: Select all

xz -d -f libnma-1.10.6.tar.xz
./build-libnma.sh: line 212: cd: /home/omen/Workspace/Gnome42/libnma-gtk4/src/libnma-1.10.6: No such file or directory

ERROR: Neither directory contains a build file meson.build.

ERROR: Current directory is not a meson build directory: `/home/omen/Workspace/Gnome42/libnma-gtk4/src/build`.
Please specify a valid build dir or change the working directory to it.
It is also possible that the build directory was generated with an old
meson version. Please regenerate it in this case.
Install data not found. Run this command in build directory root.
build() failed.
ενώ του fakeroot το log file της αποτυχίας ήταν αυτό και δεν μπορούσα να βγάλω άκρη...

Code: Select all

./build-libnma.sh: line 212: cd: /home/omen/Workspace/Gnome42/libnma-gtk4/src/libnma-1.10.6: No such file or directory

ERROR: Neither directory contains a build file meson.build.

ERROR: Current directory is not a meson build directory: `/home/omen/Workspace/Gnome42/libnma-gtk4/src/build`.
Please specify a valid build dir or change the working directory to it.
It is also possible that the build directory was generated with an old
meson version. Please regenerate it in this case.
Install data not found. Run this command in build directory root.
build() failed.
ξανά έτρεξα λοιπόν το slkbuild σκέτο, πηγα στο build.sh άλλαξα το

Code: Select all

case "$file_type" in
        *application/x-tar*)
          cmd="tar -xf" ;;
        *application/x-zip*)
          cmd="unzip" ;;
        *application/zip*)
          cmd="unzip" ;;
        *application/x-gzip*)
          cmd="gunzip -d -f" ;;
        *application/x-bzip*)
          cmd="bunzip2 -f" ;;
        *application/x-xz*)
          cmd="tar -xvf" ;; <-------------- το έκανα έτσι                  *application/x-xz*)
                                           απο έτσι --------->     cmd="xz -d -f" ;;
        *application/x-lzma*)
          cmd="lzma -d -f" ;;
        *application/x-rar*)
          cmd="unrar x" ;;
τεσπα έτρεξε μετά κανονικά και και εγινε το compile και το πακέτο.
Αλλά νομίζω πως πρέπει να το δείτε...
ευχαριστώ.
djemos
Salix Warrior
Posts: 1436
Joined: 29. Dec 2009, 13:45
Location: Greece

Re: Γεια και χαρά σας!

Post by djemos »

Δες εδώ το SLKBUILD και το πακέτο.
Με fakeroot slkbuild -X αναφέρει άρνηση πρόσβασης σε κάποια αρχεία. Οπότε τρέξε το με

Code: Select all

sudo slkbuild -X
για να ξαναδημιουργήσεις το πακέτο.
User avatar
gapan
Salix Wizard
Posts: 6244
Joined: 6. Jun 2009, 17:40

Re: Γεια και χαρά σας!

Post by gapan »

djemos wrote: 23. Jan 2023, 20:35 Με fakeroot slkbuild -X αναφέρει άρνηση πρόσβασης σε κάποια αρχεία. Οπότε τρέξε το με

Code: Select all

sudo slkbuild -X
για να ξαναδημιουργήσεις το πακέτο.
Αυτό δεν είναι σχεδόν ποτέ καλή ιδέα. Στην προκειμένη περίπτωση, το "meson install" προσπαθεί να γράψει στο /root/.cache, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει όταν φτιάχνεις ένα πακέτο. Οπότε όχι, μη το τρέχεις με sudo.

Ο γενικός κανόνας είναι ότι αν δεν τρέχει σωστά με το fakeroot, τότε κάτι πάει λάθος με τα installation scripts του software που πας να κάνεις compile.
Image
Image
djemos
Salix Warrior
Posts: 1436
Joined: 29. Dec 2009, 13:45
Location: Greece

Re: Γεια και χαρά σας!

Post by djemos »

Στην προκειμένη περίπτωση, το "meson install" προσπαθεί να γράψει στο /root/.cache, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει όταν φτιάχνεις ένα πακέτο. Οπότε όχι, μη το τρέχεις με sudo.
Ακριβώς gapan. Προσπαθούσε να γράψει στο /root/.cache. Δεν ήξερα ότι δεν είναι καλή ιδέα να τρέχει με sudo slkbuild -X
To πακέτο δημιουργείται και με fakeroot slkbuid -X. Αλλά αναφέρει ότι δεν έχει πρόσβαση στο root/.cache
Αλλά δεν έχω χρόνο να το ψάξω περισσότερο.
rizitis
Posts: 5
Joined: 20. Jan 2023, 09:43

Re: Γεια και χαρά σας!

Post by rizitis »

Αυτά που αναφέρετε οπωσδήποτε είναι σωστά, και τα σέβομαι φυσικά.
Εκει που θέλω να εστιάσω είναι πως το πακέτο που έκτισες @djemos είχε ως πηγη το https://gitlab.gnome.org/GNOME/libnma/- ... 1.10.6.tar.gz

Το ίδιο θέλω να χτίσω και εγώ αλλά ως πηγή έχω το αντίστοιχο https://download.gnome.org/sources/libn ... 1.10.6.tar.xz
Όταν το αρχείο είναι tar.xz ο κώδικα τοy slkbuild έχει ως εντολή να μην γίνετε full extract το αρχείο αλλά να το ανοίγει με xz -d -f αυτό όμως μετά σταματάει τη διαδικασία....αφού το out-put ειναι ένα libnma-1.10.6.tar και δεν υπάρχει πουθενά το /ibnma-1.10.6 ώστε να μπει μεσα το script να τρέξει το meson...

έχω στειλει ένα patch-1 στο github που το διορθώνει αυτό...

edit: άκυρο το patch δουλεψε 1-2 φορες τωρα πάλι τα ίδια...
djemos
Salix Warrior
Posts: 1436
Joined: 29. Dec 2009, 13:45
Location: Greece

Re: Γεια και χαρά σας!

Post by djemos »

Το πακέτο κτίζεται κανονικά χρησιμοποιώντας το link σου με fakeroot slkbuild -X. Γίνεται extract με tar -xf libnma-1.10.6.tar.xz
Από το κώδικα του slkbuild

Code: Select all

case "\$file_type" in
      *application/x-tar*)
        cmd="tar -xf" ;;
Έχεις εγκαταστήσει το πακέτο tar και xz?
Παρακάτω μέρος από το build-libnma-gtk4-1.10.6-x86_64-1.log σε salix-15.0 με πυρήνα 5.15.80 που τρέχει εγκατεστημένο (πραγματική εγκατάσταση) από USB.

Code: Select all

tar -xf libnma-1.10.6.tar.xz
The Meson build system
Version: 0.59.4
Source dir: /home/djemos/gtk4-libma/src/libnma-1.10.6
Build dir: /home/djemos/gtk4-libma/src/libnma-1.10.6/build
Build type: native build
Project name: libnma
Project version: 1.10.6
C compiler for the host machine: ccache cc (gcc 11.2.0 "cc (GCC) 11.2.0")
C linker for the host machine: cc ld.bfd 2.37-slack15
Host machine cpu family: x86_64
Host machine cpu: x86_64
Checking for type "pid_t" : YES 
Compiler for C supports arguments -fdata-sections -ffunction-sections: YES 
Compiler for C supports link arguments -Wl,--gc-sections: YES 
Found pkg-config: /usr/bin/pkg-config (0.29.2)
Run-time dependency gtk4 found: YES 4.4.1
Compiler for C supports arguments -Wdeclaration-after-statement: YES 
Compiler for C supports arguments -Wformat=2: YES 
Compiler for C supports arguments -Wimplicit-fallthrough: YES 
Compiler for C supports arguments -Winit-self: YES 
Compiler for C supports arguments -Wmissing-declarations: YES 
Compiler for C supports arguments -Wmissing-include-dirs: YES 
Το SLKBUILD

Code: Select all

#Packager: Anagnostakis Ioannis <rizitis@gmail.com>
pkgname=libnma-gtk4
pkgver=1.10.6
pkgrel=1
#source=(https://gitlab.gnome.org/GNOME/libnma/-/archive/1.10.6/libnma-1.10.6.tar.gz)
source=(https://download.gnome.org/sources/libnma/1.10/libnma-1.10.6.tar.xz)


doinst() {
if [ -e usr/share/glib-2.0/schemas ]; then
 if [ -x /usr/bin/glib-compile-schemas ]; then
  /usr/bin/glib-compile-schemas usr/share/glib-2.0/schemas >/dev/null 2>&1
 fi
fi

}

slackdesc=\
(
#|-----handy-ruler------------------------------------------------------|
"libnma-gtk4 - NetworkManager GUI client library"
"The libnma-gtk4 library provides an API used to create dialogs for"
"NetworkManager clients such as network-manager-applet."
)


build() {
	cd $startdir/src/libnma-$pkgver
	meson setup \
	  	--prefix=/usr \
		--libdir=/usr/lib${LIBDIRSUFFIX} \
		--infodir=/usr/info \
		--localstatedir=/var \
		--mandir=/usr/man \
		--sysconfdir=/etc \
		-Dlibnma_gtk4=true \
		--strip \
		build
	meson compile -C build -j $numjobs
	meson install -C build --destdir $startdir/pkg/	
} 
Post Reply